Studio Job

Antwerpen, Ontwerpcollectief onder leiding van Job Smeets (NL, 1970) en Nynke Tynagel (NL, 1977)

Job Smeets en Nynke Tynagel vormen na hun afstuderen aan de Eindhovense Design Academy, in respectievelijk 1998 en 2000, Studio JOB, een ontwerpstudio voor toegepaste kunst. In hun eigenzinnige opstelling als ontwerpers relativeren zij het begrip design echter dusdanig dat zij de grenzen laten vervagen tussen autonome kunst en toegepaste kunst. Alhoewel hun ontwerpen in eerste instantie voortkomen uit de vormgeving van functionele producten, laten zij de vanzelfsprekendheid van specifieke afmetingen, materiaalgebruik en afwerkingen los. Het begrip ‘functionaliteit’ wordt hierdoor opgerekt. Zo kan een vaas, koffiekan of tuinhark door deze aspecten de overdadige uitstraling krijgen van een kostbaar salonartikel of van een overwinnaarstrofee. Artefacten die hieruit voortkomen kunnen daardoor regelmatig tot het domein van de beeldhouwkunst gerekend worden, zeker ook door de uitermate grote aandacht die er is voor afwerking, ambachtelijke precisie en voor een glamourachtige uitstraling. Studio JOB heeft een duidelijke voorkeur voor uitbundige en rijke vormen en materialen. Het in deze tijdspanne populaire adagium less is more gaat niet op voor dit ontwerpersduo, eerder kunnen zij adepten van de barok genoemd worden. Verbeelding staat bij Studio JOB hoger in het vaandel dan eenduidige functionaliteit. Verbeelding wòrdt de functie. De keuze voor specifieke en soms zelfs beladen beeldmotieven in hun ontwerpen, hebben vaak een rijke historie; Smeets en Tynagel versterken hiermee de gelaagdheid van hun werken, en treden daarmee buiten de paden van de verdeling tussen kunst en vormgeving; de gekozen iconografie kan hierdoor zeker tot discussie leiden. Studio JOB: “kunst is naar onze mening een uitnodiging tot dialoog, een uitnodiging die soms gepaard gaat met controversie”. De thuisbasis van Studio JOB is inmiddels Antwerpen, waar het collectief in het centrum van de stad een grote tentoonstellingsruimte heeft waar regelmatig exposities worden georganiseerd van verschillende ontwerpers. Naast Job Smeets en Nynke Tynagel bestaat het collectief inmiddels uit een team van jonge ontwerpers die assisteren bij de grote, vaak monumentale opdrachten en ontwerpen.

Home work
2007
brons, wenge houten sokkel
oplage 5 + 2 AP
prijs per stuk op aanvraag
show
Home work Coal Shuttle
2007
brons, wenge houten sokkel
oplage 5 + 2 AP
210 x 45 x 45 cm
prijs op aanvraag
hide
Special Spoon
2010 gepolijst brons,
book of Job in houten kist
oplage 25
45 x 40 x 15 cm
€ 1.950
hide

After graduating from the Eindhoven Design Academy, respectively in 1998 and 2000, Job Smeets and Nynke Tynagel founded Studio JOB, a design studio for applied arts. As strong-minded designers, however, they put into perspective the notion of design, in such a manner that the borders between autonomous art and applied art become blurred. Although their designs are initially based on the styling of functional products, they abandon the self-evidence of specific dimensions, the use of materials and finishes, thus expanding the notion of ‘functionality’. For instance, these aspects may give a vase, coffeepot or rake the extravagant appearance of a precious salon item or winner’s trophy. The resulting artefacts are regularly considered sculptures, particularly because of the extreme focus on finish, precise craftsmanship and glamorous look. Studio JOB has a clear preference for exuberant and rich shapes and materials. Today’s popular adage less is more does not apply to this designer’s duo; they are rather adepts of baroque. Imagination is more important to Studio JOB than unambiguous functionality. Imagination becomes function.

The choice of specific and sometimes emotionally charged visual motifs in their designs often have a rich history; by doing so, Smeets and Tynagel enhance the stratification of their work and go off the beaten track, as far as the division between art and styling is concerned; the chosen iconography is certain to cause discussion. Studio JOB: “in our opinion, art invites dialogue, an invitation which sometimes causes controversy”.

Studio JOB is now based in Antwerp, where the collective has a large exhibition room in the city centre, regularly organising exhibitions of various designers. In addition to Job Smeets and Nynke Tynagel, the collective consists of a team of young designers who help create the large and often monumental commissions and designs.